logo_Brandpixel 1 (1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRAND PIXEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie, pod adresem: ul. Mogilska 16, 31-516 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000780636, NIP: 6793183055, REGON: 383030040, o kapitale zakładowym w wysokości
5000,00 zł, zwana dalej: Administratorem.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej
zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas
potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w
przepisach o archiwizacji;
2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas
niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia
zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony
szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni
– do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane także w celu marketingowym
polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach
I innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie
osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail, numer telefonu oraz w trakcie rozmów
telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6
ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora prawnych obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
promocji usług Administartora, marketingu, oraz budowania relacji, wizerunku oraz renomy.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów
marketingowych również na Pani/Pana numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące
działalność płatniczą, podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty odpowiedzialne za
obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe oraz inne podmioty,
którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, a także
inne podmioty, w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa (w tym również w celu wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia
przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza
Pani/Pana dane osobowe:
1) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją;
2) na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
Dane Klienta mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator
korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w
całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub
standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług.
Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.